İÇEL ANADOLU LİSELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 – İÇEL ANADOLU LİSELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR-

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1- Derneğin adı:” İçel Anadolu Liseliler Derneği”dir.

Merkezi:. Derneğin merkezi Mersin’dir Yasaların öngödüğü kural ve işlemlere uygun olarak yurt içinde ve dışında şubeler açılabilir.

Derneğin  kısa adı  “İALDER” dir.

Madde 2-  AMAÇ:

Derneğin amacı “İçel Anadolu Lisesi”nin gelişmesi, yaşatılması ve yücelmesi ile mezunlarının çağdaş düzeyde sosyal, kültürel, moral, bilimsel yaşantılarına ve uygar dayanışmalarına ve iletişimlerine etkin katkılarda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
Madde 3- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 2. Okulun ve Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar, incelemeler ve gerekirse kamuoyu yoklamaları yapar; topluma ve öncelikle İçel Anadolu Lisesi”ne yararlı olacak projeler uygular; öğretmenlerinin, eğitim ve gelişmeleri ile ilgili gereksinimlerini karşılar,
 3. İçel Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve mezunlarının eğitim ve yetişmelerine ilişkin kurslar ve seminerler açar,  okul öğrencilerine, başarı ve yoksulluk bursları sağlar.
 4. Konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar ve bilimsel toplantılar ile sergi ve kermesler düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin hobi amaçlı veya iş amaçlı, çeşitli geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır;
 5. Dernek gelirlerini enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak için Devlet güvencesi altındaki menkul kıymetler ile diğer menkul kıymetleri almak, elinde bulundurmak, elden çıkarmak, yönetim kurulunun yetkisi dahilindedir. Yönetim Kurulu’na hiçbir şekilde, maddi kaynağın değerlendirilmesi konusunda baskı yapılamaz.
 6. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 7. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 8. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, konferanslar, inceleme ve etüdler yapar, öneri ve dilekleri saptar; amaç ve hizmet konuları ile maddi ve/veya manevi değer yargıları üzerine gelir getirici projeler hazırlar ve bunları uygular,
 9. Gerekli görülen  yerlerde  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir
 10. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 11. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve inşaat yapmak.
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 14. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 16. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Dernek, hiç bir siyasi görüş çizgisi belirli kişi, kurum ve kuruluşlarla hiç bir şekilde temas edemez, bu tip kuruluşlarla iş birliği içerisine giremez. Bu kuruluşların toplantı ve gösterillerine katılamaz, maddi ve manevi destek veremez. Dernek üyesi, İçel Anadolu Lisesi”nin ve İALDER”in çıkarları haricinde bir faaliyette bulunamaz; çıkarlarını zedeleyici politikalar güdemez.

KURUCULAR:
MADDE 4 :
DERNEĞİN KURUCULARI:
Derneğin kurucuları T.C. uyrukludur.
1-) Zeynep Ödül Erdem  – (Diş Hekimi)

Adres: Adnan Menderes Bulvarı  Hilton Apt. 2 / 4 Yenişehir / Mersin

2-) Aziz Yaramış  – (Diş Hekimi)

Adres: Kültür mah. Atatürk cad. No : 56 / 10 Akdeniz / Mersin

3-) Şebnem Güvercinci  –  (Diş Hekimi)

Adres :Menderes mah. Barbaros Hayrettin Paşa cad. Denizhan 2 Sitesi B 4 Blok Daire:10  Mezitli / Mersin

4-) Fatih Sakar  –  (Diş Hekimi)

Adres : Dumlupınar mah. GMK. Bulvarı  No: 425 Yenişehir / Mersin

5-) İbrahim Arda Yılmaz  –  (Doktor)

Adres : Limonluk mah. 2436 Sk. Cumhuriyet Ekinci Konutları B blok

No : 22 Yenişehir / Mersin

6-) Sedat  Alımlı  –  (Avukat)

Adres : Hastane cad. Gökdelen İş Merkezi Kat 13 No: 276 -277

Akdeniz / Mersin

7-) Teslime Gökdemir  –  (İngilizce Öğretmeni)

Adres: Palma 2 Sitesi B/3 Blok 13/30 Mezitli /Mersin

 

AMBLEM :
MADDE 5 :
DERNEĞİN AMBLEMİ:
Derneğin amblemi ektedir. Amblem Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir. “Mezunlar Derneği” ibaresi çıkarılarak okul amblemi olarak da kullanılabilinir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

Madde 6:  Dernek eğitim, kültürel ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

ÜYELİK ŞARTLARI: DERNEĞE ÜYE OLMA:
Derneğin, iki (2) tür üyeliği vardır.  Asil ve onursal üyelik.
6.1 – ASİL ÜYELİK 
6.1. 1 – Derneğe İÇEL Anadolu Lisesi’nde bir dönem dahi okumuş veya İÇEL Anadolu Lisesi’nde mezun olmuş olanlar asil üye olabilir. İçel Anadolu Lisesi”nin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından statüsünde her hangi bir değişiklik olması halinde, statü değişikliğinin gerçekleştiği dönemden itibaren okuldan mezun olanlar derneğe asil üye olamazlar.
6.1.2 – Üye olmak isteyenler başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup, “tüzükte aidat ödemesi belirtilenler” giriş aidatını ve o yıla ait kalan ayların aidatını peşin olarak ödeyerek başvururlar. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.
6.1.3 – Üyelik Formu’ nun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile onbeş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,
6.1.4 – Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ”Dernek Üye Defteri ” ne kimliğinin işlenmesi ve ” Üye Kimlik Belgesi ” nin verilmesi, Üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesin olup hiç bir yere itiraz edilemez.
6.1.5 – Yıllık ödenti ait olduğu yılın Ocak – Mart dönemini kapsar. Giriş ödentisi  ve yıllık ödenti aidatı Genel Kurul tarafından karara bağlanır.Başvuruları kabul edilmeyenlerin ödentileri iade edilir.
6.1.6 – Bu tüzüğe göre üye olma hakkına sahip kişiler, liseden mezun oldukları takvim yılı içinde üyelik başvurusu yaparlarsa derneğe yalnızca yıllık aidatın yarısını ödeyerek üye olurlar ve bu kişiler üniversite öğrenimleri ve askerlik dönemleri sırasında ilk beş yıl süresince aidatların yarısını öderler. İçel Anadolu Lisesi ‘ean mezuniyet sonrası, üye; beş yıl sonunda öğrenim ve/veya askerlik dönemleri sürse bile aidatları tam olarak ödemeye devam eder. Ancak,  mezuniyeti sonrasında öğrenimine ara vermiş olsalar bile aidat olarak tam aidat öderler, istisna sadece  mezuniyetinin akabinde yüksek öğretim hayatına başlamış olması ile başlar.

6.2 – ONURSAL ÜYELİK:

Derneğe üye olma koşullarını taşımamakla birlikte, okulda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlar ile okula ve topluluğa önemli hizmeti geçmiş kişiler yasal engelleri bulunmamaları ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden Giriş ve Yıllık ödenti alınmaz. Onursal üyeliğin kaybı, üyelikten çıkarılma nedenlerini içeren 7.maddede belirtildiği gibidir.


ÜYELİKTEN ÇIKMAK:

Madde : 7- Her üye dilediği zaman dernekten ayrılabilir. Dernekten çıkmak isteyen üye istediğini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu üyelikten çıkmak isteğini en geç 15 gün içinde inceler ve karara bağlar. Durumu çıkmak isteyen üyeye yazılı olarak bildirir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde : 8- Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlerle görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını   olağan kongre öncesinde  ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİKTEN ÇIKAN VE ÇIKARILANLARIN VECİBELERİ:

Madde : 9- Dernek üyeliğinden çıkan ve çıkarılanlar, geçmiş aylara ait üyelik aidatlarını ödemek ve üzerinde bulunan dernek ile ilgili kimlik, mühür basılı kağıt, para ve benzeri şeyleri yetkililere teslim etmek zorundadır.

ÜYELİK HAKLARI:  

Madde : 10- Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir.

a)      Genel Kurul toplantılarına katılmak, tüzükte gösterilen organları seçmek veya seçilmek,

b)      Her üye istifa hakkına sahiptir,

c)      Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,

d)      Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir,

e)      Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Başka üye adına vekaleten oy kullanamaz,

f)       Tüzüğün 4 üncü maddesinde yazılı çalışmaların sonuçlarından faydalanmak,

g)      Tüzüğün amaçlarına uygun konularda yapacağı çalışmalar için derneğin desteğini talep etmek,

h)      Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

I)     Şartları tamam olmak ve üyelik borcu bulunmaması kaydı ile derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu’na aday olabilirler.

J-)   Üyeler ile üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konukları Derneğin tüm tesislerinden, özel yönetmeliklerinde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler. Üyeler dışındaki kişilerin yararlanma konumları aşağıda gösterilmiştir.

– AİLE KONUMU: Üye eşi ile (25) yaşından küçük çocukları ve ölen üyenin eşi, yapılacak başvuru üzerine Yönetim Kurulu kararı ile aile konumuna alınırlar.
Eşlerinin üye olması nedeniyle üyelik hükümlerinden esasen yararlanacak olan üyeler yazılı olarak talep ettikleri takdirde, ve evlilik durumları devam ettiği sürece, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilirler. Bu durumda, üyenin seçme ve seçilme hakkı sona erer, ancak tekrar üyelik talebinde bulunmaları halinde talep tarihinden sonraki tüzüksel sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik kayıtları yenilenir. 18 yaşından küçük çocuklarla ortaöğretim öğrencilerinin tesislerden yararlanmaları ve çalışmalara katılmaları veli veya vasilerinin yazılı izinlerine bağlıdır.

– KONUK KONUMU: Üyelerin birlikte oldukları konukları lokal ve tesislerden yararlanabilirler. Yararlanma konumlarına giren kişiler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek, ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadırlar

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde : 11- Dernek üyeleri aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdurlar.

a)      Yıllık  aidat ödemek,

b)      Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak.

c)      Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri en iyi şekilde yapmak,

d)      Verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamak,

e)      Derneğin ismini yüceltmek ve çalışmalarını tanıtmak,

f)       Tüzük hükümlerini gereğince ve iyi niyetle yerine getirmek.

OY KULLANMA:

Madde : 12- Her seviyede ve kademedeki toplantıda üyeler şahsen bir oy kullanabilirler. Vekâleten oy kullanılması yasaktır.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde : 13- Derneğin organları aşağıya kaydedilmiştir.

a)     Genel Kurulu,

b)     Yönetim Kurulu,

c)     Denetleme Kurulu,

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANTI ZAMANI:

Madde : 14- Genel Kurul; Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 (İki) yılda bir Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.